Bestuur BEL PlusZorg

Het nemen van strategische besluiten
Het Stichtingbestuur van BEL PlusZorg

De Stichting BEL PLusZorg is opgericht in 2006 in de aanloop naar het de realiseren Multi-Functionele Accommodatie BaLaDe. Dit gebouw opende in januari 2010 zijn deuren en vanaf dat moment is er een onder de stichting vallend gezondheidscentrum in bedrijf. De samenwerking tussen participanten binnen het gezondheidscentrum is echter al ruim voor de opening van het gebouw BaLaDe opgestart middels uitvoering van diverse zorgplannen.

Op het gebied van bedrijfsvoering zullen de strategische keuzen en het te voeren beleid worden bepaald door de Participantenraad van Bel PlusZorg. Deze raad heeft een zwaarwegende rol ten aanzien van de uitvoering en operationalisering van het beleid. Zo zal de participantenraad het officiële platform binnen de stichting zijn, waar participanten zich kunnen uitspreken over zorgaanbod en uitvoering van zorg. Op basis van inhoud, richting geven aan de bedrijfsvoering.

Het bestuur stelt zich ten doel om integrale en vernieuwende gezondheidszorg te stimuleren, te ontwikkelen en te faciliteren. Gestimuleerd wordt een samenwerking tussen afzonderlijke zorgverleners / participanten binnen het gezondheidscentrum en met andere maatschappelijke- organisaties binnen het gebouw BaLaDe.

Gezondheidszorgers worden geconfronteerd met sterk veranderlijke vergoedingen van zorgverzekeraars, waardoor de exploitatie van de afzonderlijke praktijken moeilijk over langere perioden te plannen is. Dit heeft zijn beslag op het aantal jaarlijkse mutaties in huurders. Een flexibele verhuur die mee ademt het het wel en wee van de deelnemende praktijken blijft hierdoor een dagelijkse bestuurstaak. Uitbreiding met nieuwe zorgverleners zal echter ook moeten passen binnen de voorgestane samenwerking. De afgelopen jaren zijn diverse samenwerkingsgroepen gevormd op zorginhoudelijke thema’s. Kwaliteitsbewaking van deze samenwerking is een nadrukkelijke taak, naast de facilitaire hulpwerkzaamheden bij aansnijden van nieuwe thema’s, aanvragen subsidie en verzorgen van verantwoording en rapportage van lopende projecten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. En is dus niet voltijds aanwezig in het gezondheidscentrum. In principe vergadert het bestuur maandelijks, waarbij actuele zaken worden behandeld.

Voorzitter

Mevr. Drs. M.J.H. Lambermon
Orthopedagoog, counselor, onderzoek gezondheidszorg

Secretaris

Drs. M.T.A.J. Delsman-Groenendaal
Orthopedagoog

Beheer en Onderhoud

Dhr. Dr.Ir. A.A.M.van Vliet
Architect en onderzoeker/adviseur seniorenhuisvesting

Ondersteunend lid

Dhr. M. Schoenmaker
Onderhoud website

Gezondheidscentrum BaLaDe

Het doel van Gezondheidscentrum BaLaDe is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg.

Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden.

Uitgangspunt is de samenwerking tussen alle zorgverleners. Het gezondheidscentrum biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Bent u zorgverlener?

Wordt u onze collega?